Ana Sayfa / Diksiyon Dersleri / Diksiyon Dersi 3: Ünsüzler

Diksiyon Dersi 3: Ünsüzler

Diksiyon Dersi 3: Ünsüzler
Diksiyon Dersi 3: Ünsüzler

Diksiyon kursu çalışmalarımızın 3. dersiyle beraberiz. Konumuz ünsüzler, çalışması biraz sıkıcı ama genel itibarı ile kolay. Aşağıdaki sessiz harfleri her gün çalışacaksınız. Çalışırken dikkat etmeniz gereken nokta sesleri abartarak çıkartmaya özen gösterin. Her zaman olduğu gibi dik oturun. Hatta sandalyenin ucuna gelin ve diyaframdan nefes alarak çalışın.

B ünsüzü: Dudakların birleşmesi ve ayrılması ile oluşur.

ba be bı bi bo bö bu bü
bap bep bıp bip bop böp bup büp
bal bel bıl bil bol böl bul bül
bar ber bır bir bor bör bur bür
bat bet bıt bit bot böt but büt

P ünsüzü: Yine dudakların kapanıp açılması ile oluşan bir sestir.

pa pe pı pi po pö pu pü
pap pep pıp pip pop pöp pup püp
pal pel pıl pil pol pöl pul pül
par per pır pir por pör pur pür
pat pet pıt pit pot pöt put püt

M ünsüzü: Çift dudak ünsüzüdür. Dudakların birleşip açılması ile oluşur.

ma me mı mi mo mö mu mü
map mep mıp mip mop möp mup müp
mal mel mıl mil mol möl mul mül
man men mın min mon mön mun mün
mam mem mım mim mom möm mum müm
mar mer mır mir mor mör mur mür

D ünsüzü: Dili damağın dişlerle birleştiği yere dokunup geri çekilir.

da de dı di do dö du dü
dap dep dıp dip dop döp dup düp
dak dek dık dik dok dök duk dük
dat det dıt dit dot döt dut düt
dar der dır dir dor dör dur dür
daz dez dız diz doz döz duz düz

T ünsüzü: D ünsüzündn farkı dilin ucunun biraz daha dişlere yakın olmasıdır.

ta te tı ti to tö tu tü
tak tek tık tik tok tök tuk tük
tar ter tır tir tor tör tur tür
tat tet tıt tit tot töt tut tüt
tas tes tıs tis tos tös tus tüs
taş teş tış tiş toş töş tuş tüş

N ünsüzü: M ünsüzünde olduğu gibi burun titreşir. Dil damağın dişlerle birleştiği yerdedir.

na ne nı ni no nö nu nü
nap nep nıp nip nop nöp nup nüp
nal nel nıl nil nol nöl nul nül
nar ner nır nir nor nör nur nür
nam nem nım nim nom nöm num nüm
nan nen nın nin non nön nun nün

V ünsüzü: Üst dişlerin alt dudağa dokunup ayrılması ile oluşur.

va ve vı vi vo vö vu vü
val vel vıl vil vol völ vul vül
var ver vır vir vor vör vur vür
vas ves vıs vis vos vös vus vüs
vaş veş vış viş voş vöş vuş vüş
vav vev vıv viv vov vöv vuv vüv

F ünsüzü: V ünsüzünden farkı dudağın biraz daha dışında birleşip açılır.

fa fe fı fi fo fö fu fü
faf fef fıf fif fof föf fuf füf
fal fel fıl fil fol föl ful fül
fap fep fıp fip fop föp fup füp
far fer fır fir for för fur für
fat fet fıt fit fot föt fut füt

C ünsüzü: Dil dişlerin arkasında yayılır, dişler sanki kapanacakmış gibi birbirine yaklaşır.

ca ce cı ci co cö cu cü
cak cek cık cik cok cök cuk cük
cal cel cıl cil col cöl cul cül
cap cep cıp cip cop cöp cup cüp
cat cet cıt cit cot cöt cut cüt
cav cev cıv civ cov cöv cuv cüv

Ç ünsüzü: C ünsüzünden farkı dilin ucunun biraz daha yukarı kalkmasıdır.

ça çe çı çi ço çö çu çü
çaç çeç çıç çiç çoç çöç çuç çüç
çaf çef çıf çif çof çöf çuf çüf
çal çel çıl çil çol çöl çul çül
çar çer çır çir çor çör çur çür
çat çet çıt çit çot çöt çut çüt

G ünsüzü: Dil damağın gerisine doğru gider.

ga ge gı gi go gö gu gü
gaç geç gıç giç goç göç guç güç
gaf gef gıf gif gof göf guf güf
gak gek gık gik gok gök guk gük
gal gel gıl gil gol göl gul gül
gar ger gır gir gor gör gur gür

K ünsüzü: Dilin damağın gerisini kapatmasıyla meydana gelir.

ka ke kı ki ko kö ku kü
kaç keç kıç kiç koç köç kuç küç
kaf kef kıf kif kof köf kuf küf
kak kek kık kik kok kök kuk kük
kal kel kıl kil kol köl kul kül
kar ker kır kir kor kör kur kür

Z ünsüzü: Dilin ucu dişin dibine yaklaşır

za ze zı zi zo zö zu zü
zal zel zıl zil zol zöl zul zül
zar zer zır zir zor zör zur zür
zas zes zıs zis zos zös zus züs
zat zet zıt zit zot zöt zut züt
zaz zez zız ziz zoz zöz zuz züz

S ünsüzü: Z ünsüzünden farkı dil çok az daha yayılır.

sa se sı si so sö su sü
sal sel sıl sil sol söl sul sül
sar ser sır sir sor sör sur sür
sas ses sıs sis sos sös sus süs
sat set sıt sit sot söt sut süt
saz sez sız siz soz söz suz süz

L ünsüzü: Dil ağızda yayılır ve dişlerin iç kısmına dokunur.

la le lı li lo lö lu lü
laç leç lıç liç loç löç luç lüç
laf lef lıf lif lof löf luf lüf
lal lel lıl lil lol löl lul lül
lar ler lır lir lor lör lur lür
lat let lıt lit lot löt lut lüt

R ünsüzü: Dilin ucu damağın dişlerle kesiştiği yere kadar gelir.

ra re rı ri ro rö ru rü
raç reç rıç riç roç röç ruç rüç
ral rel rıl ril rol röl rul rül
rar rer rır rir ror rör rur rür
rat ret rıt rit rot röt rut rüt
rav rev rıv riv rov röv ruv rüv

H ünsüzü: H sesi bir soluk sesidir.

ha he hı hi ho hö hu hü
hah heh hıh hih hoh höh huh hüh
hal hel hıl hil hol höl hul hül
hap hep hıp hip hop höp hup hüp
har her hır hir hor hör hur hür
hat het hıt hit hot höt hut hüt

Y ünsüzü: Dil alt dişlere doğru gider ve oluklaşır

ya ye yı yi yo yö yu yü
yal yel yıl yil yol yöl yul yül
yar yer yır yir yor yör yur yür
yas yes yıs yis yos yös yus yüs
yay yey yıy yiy yoy yöy yuy yüy
yaz yez yız yiz yoz yöz yuz yüz

J ünsüzü: Dudaklar ileri doğru giderken dişler birbirine yaklaşır.

ja je jı ji jo jö ju jü
jaj jej jıj jij joj jöj juj jüj
jal jel jıl jil jol jöl jul jül
jap jep jıp jip jop jöp jup jüp
jar jer jır jir jor jör jur jür
jas jes jıs jis jos jös jus jüs

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir